Współpraca - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Współpraca

 
Współpraca

Laboratorium Analityczne, w ramach którego działa Sekcja Mikroskopii Elektronowej,  wykonuje analizy i badania zlecane przez różne ośrodki naukowe i różnego typu instytucje. Badania wykonywane są w ramach wielu jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także dla zewnętrznych instytutów badawczych i podmiotów gospodarczych.
Od momentu inauguracji działalności Sekcji Mikroskopii Elektronowej (wrzesień 2012 r.) z naszych usług skorzystało już wiele zakładów i pracowni zarówno UMCS, jak i instytucji zewnętrznych.


Ważny komunikat:
Autorów publikacji/wystąpień wykorzystujących w swoich pracach wyniki analiz przeprowadzonych w Sekcji Mikroskopii Elektronowej prosimy o zamieszczanie stosownej formuły informującej, że badania zostały wykonane przy użyciu aparatury zakupionej w ramach projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.
Wersja polsko- i angielskojęzyczna takiej formuły zamieszczona została na stronie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS [link] i stronie głównej Laboratorium Analitycznego [doc].


 

 

 

 
 
Jednostki UMCS

Wydział

Zakład/Jednostka

Wydział Chemii

 • Zakład Chemii Nieorganicznej

 • Zakład Adsorpcji

 • Zakład Zjawisk Międzyfazowych

 • Zakład Krystalografii

 • Zakład Technologii Chemicznej

 • Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

 • Pracownia Technologii Światłowodów

 • Zakład Chemii Polimerów

 • Zakład Fizykochemii Ciała Stałego

 • Zakład Chemii Środowiskowej

 • Zakład Chemii Teoretycznej

 • Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Zakład Fizyki Jonów i Implantacji

 • Zakład Biofizyki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Biologii i Biotechnologii

 • Zakład Genetyki i Mikrobiologii

 • Zakład Immunologii

 

 
 
Instytucje zewnętrzne

Instytucja/uczelnia

Jednostka

Politechnika Lubelska

 • Wydział Inżynierii Środowiska

 • Wydział Podstaw Techniki

Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

 • Zakład Katalizatorów

 

 
 
Zakres badań

Badania wykonane dotychczas w Pracowni Mikroskopii Elektronowej dotyczyły różnego typu materiałów.
Profil wykonanych analiz obejmował m.in. próbki biologiczne, środowiskowe i przemysłowe oraz badania materiałowe.

Próbki biologiczne


 • badanie zawartości kadmu w roślinach - obrazowanie TEM + analiza EDS

 • obrazowanie TEM - wirusy i fagi

 • morfologia roślin -  próbki mchu, traw (obrazowanie SEM)

 • mapowanie pierwiastków (EDS) w próbkach roślinnych

 • badanie struktur fotosyntetyzujących (białka) - obrazowanie TEM

 • obrazowanie SEM - morfologia bakterii

 • analiza antybiotyków


Próbki środowiskowe i przemysłowe


 • badanie pozostałości po spalaniu różnego typu materiałów (analiza popiołów) SEM+EDS

 • analiza pierwiastkowa EDS kamienia kotłowego

 • analiza pierwiastkowa EDS barwników i farb

 • badania wpływu ozonowania na właściwości powierzchni różnych materiałów (obrazowanie SEM)

 • badania powierzchni trących różnego typu materiałów (obrazowanie SEM + analiza EDS)


Próbki materiałowe


 • warstwy epitaksjalne (preparatyka FIB + obrazowanie TEM)

 • struktury spintroniczne (wytrawianie wg zadanego wzoru przy użyciu wiązki jonowej FIB)

 • materiały po implementacji jonów (FIB+TEM)

 • badania nanocząstek metalicznych (obrazowanie TEM, analiza EDS)

 • badania półprzewodników (obrazowanie SEM + analiza EDS)

 • obrazowanie przekrojów światłowodów (SEM)

 • materiały elektrodowe (obrazowanie SEM)

 • nanorurki węglowe (obrazowanie SEM i TEM)

 • próbki polimerów i kompozytów (obrazowanie SEM+analiza EDS)

 • mapy pierwiastkowe - rozkład metali na różnych powierzchniach (analiza EDS)

 • materiały porowate z z nanocząstkami metalicznymi

 • badania materiałów zawierających TiO2 (SEM, EDS)

 • badania wielkości i rozkładu porów w materiałach porowatych

 • badania wielkości i dystrybucji nanocząstek w materiałach różnego typu

 • badania porowatych materiałów węglanowych (CaCO3)

 • badania próbek cholesterolu krystalicznego (obrazowanie SEM)

 • badanie wpływu wilgotności na monowarstwy lecytyny (tryb środowiskowy ESEM)

 • badania katalizatorów - dystrybucja pierwiastków w  badanej próbce, obrazowanie SEM i TEM

 • badania składu próbek minerałów, hydroksyapatytu

 • badania procesu uwalniania leków z materiałów porowatych

 

 
 
Publikacje i wystąpienia

Wybrane publikacje i wystąpienia (postery, prezentacje) oparte na badaniach/analizach wykonanych przy użyciu aparatury będącej na wyposażeniu Pracowni Mikroskopii Elektronowej

2013

 • M. Rawski, Badania warstw epitaksjalnych metodą mikroskopii elektronowej HR TEM, Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii UMCS, Lublin 11-12.02. 2013 (prezentacja) [pdf]

 • G. Słowik, P. Rybak, M. Greluk, A. Machocki, Application of electron microscopy to nanostructural and chemical characterization of KCoOx/CeO2 catalyst used in conversion of ethanol , XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk im. J. Habera, Kraków, 13-15.03.2013 (poster) [pdf]


2012

 • M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pikus, The  study  of  palladium  ions  incorporation  into  the  mesoporous  ordered  silicates, Applied Surface Science 261 (2012) 616–622 , DOI 10.1016/j.apsusc.2012.08.065, [link]

 • A. Szcześ, Effects  of  DPPC/Cholesterol  liposomes  on  the  properties  of  freshly  precipitated calcium carbonate, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 101 (2013) 44–48, DOI 10.1016/j.colsurfb.2012.06.013, [link]

 • M. Gorgol, M. Tydda, A. Kierys, R. Zaleski, Composition of pore surface investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy, Microporous and Mesoporous Materials 163 (2012) 276–281, DOI 10.1016/j.micromeso.2012.07.029 , [link]

 • B. Czech, W. Ćwikła-Bundyra, Advanced Oxidation Processes in Triton X-100 and Wash-up Liquid Removal from Wastewater Using Modified TiO2/Al2O3 Photocatalysts, Water Air Soil Pollut (2012) 223:4813–4822,  DOI 10.1007/s11270-012-1237-y, [link]

 • A. Kierys, R. Zaleski, W. Buda, S. Pikus, M. Dziadosz, J. Goworek, Nanostructured polymer–titanium composites and titanium oxide through polymer swelling in titania precursor, Colloid Polym Sci, 2012, DOI 10.1007/s00396-012-2881-x [link]

 • A. Kierys, R. Zaleski, M. Tydda , J. Goworek, What can positronium tell us about adsorption? Adsorption, 2012,  DOI 10.1007/s10450-013-9475-x, [link]

 • M. Rawski, J. Żuk, FIB Preparation of SiC Samples for Transmission Electron Microscopy, 41st Jaszowiec 2012 International School Conference on the Physics of Semiconductors, Krynica Zdrój 08-15.06, 2012, Poland (poster)  [pdf]

 • A. Kierys, A. Błażewicz, M. Gorgol, M. Tydda, R. Zaleski, M. Rawski, J. Goworek, Correlation of Structural Parameters Estimated by Various Methods for Silica Gels, International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, 2012 (poster) [pdf]

 • I. Halasz, H. Liu, A. Kierys, J. Goworek,  Molecular modeling help in structural exploration of amorphous silica and silicates by 29Si NMR and Raman spectroscopy, 243rd ACS National Meeting, San Diego, California, March 25 – 29 2012, (wykład)  [link]

 • A. Kierys, R. Zaleski, I. Halasz, J. Goworek,  Differences in silica gel networks prepared at acidic and base conditions, The 6th International Workshop on Characterization of Porous Materials: From Angstroms to Millimeters, Delray Beach, Florida, April 29 – May 2012, (poster) P51.

 • A. Kierys, J. Goworek, I. Halasz, R. Zaleski, H. Liu, 2012, Relation of Molecular Structure and Porosity in Silica Gels, 15th International Congress on Catalysis, July 1 – 7, Munich, Germany

 • A. Kierys, R. Zaleski, L. Bandura, J. Goworek, 2012, The influence of inorganic component on polymer framework structure, 5th International Conference on Molecular Materials, MOLMAT 2012 – Barcelona, July 3-6, PO 214

 • A. Kierys, R. Zaleski, I. Halasz, J. Goworek, 2012, Nanostructured polymer-silica composites and silica gels through polymer swelling in sodium silicate, 5th International Conference on Molecular Materials, MOLMAT 2012 – Barcelona, July 3-6, PO 208

 • M. Gorgol, R. Zaleski, A. Kierys, Badanie procesu wypełniania gazami porów w krzemionce typu SBA-15, 40. Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów, PSPA-12, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 13-14 czerwca, 2012

 • A. Kierys, A. Błażewicz, M. Gorgol, M. Tydda, R. Zaleski, M. Rawski, J. Goworek, 2012, Correlation of structural parameters estimated by various methods for silica gels, 8th International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, Kraków, ISSHAC 8, August 26 – September 01, p. 229

 • L. Bandura, A Kierys, J. Goworek, 2012, Phenol adsorption from aqueous solution onto polymer – silica composites, 8th International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, Kraków, ISSHAC 8, August 26 – September 1, p.231

 • A. Kierys, R. Zaleski, M. Tydda, M. Gorgol, A. Błażewicz, J. Goworek, 2012, What positrons can tell us about adsorption in porous media?, 8th International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids, Kraków, ISSHAC 8, August 26 – September 1, p.159 – lecture

 • L. Bandura, A. Kierys,  Wpływ zawartości krzemionki na właściwości sorpcyjne kompozytów polimerowo-krzemionkowych, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysł Chemicznego, Białystok, 16 – 20 września, 2012, p. 135

 • I. Halasz, A. Kierys, J. Goworek, Molecular peculiarities in silica pores, International Conference of Small Science, Orlando, Florida, December 16 – 19, 2012

 • M. Rawski, G. Słowik, Wybrane wyniki otrzymane w Pracowni Mikroskopii Elektronowej UMCS, Konferencja inauguracyjna: Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach materiałów, UMCS, Lublin, 2012 (prezentacja) [swf]

 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego